AKTUÁLNE INFORMÁCIE!

Informácie o prípadnej dovolenke a zastupovaní najdete aj na webe TSK.SK

Úvod

Milí pacienti, ambulancia všeobecného lekára pre dospelých sa nachádza v budove zdravotného strediska Melčice-Lieskové. Vchod do ambulancie je bezbariérový priamo z parkoviska. Ambulancia je výborne dostupná autobusovou dopravou. Našou snahou je poskytnúť kvalitnú zdravotnú staroslivosť v odbore všeobecné lekárstvo v spádovej oblasti Melčice-Lieskové, Štvrtok, Ivanovce, Adamovské Kochanovce a Chocholná-Velčice. V blízkosti ambulancie sa nachádza lekáreň, pošta, obecný úrad, obchody.

Neustále sa snažíme našu prácu skvalitňovať novým materiálnym vybavením a štúdiom nových poznatkov medicíny a zúčastňovaním sa na kongresoch.

Základné informácie

Lekár: MUDr. Adriana Orechovská ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2000. Následne získala atestáciu v odbore vnútorné lekárstvo ako aj Európsku atestáciu v odbore všeobecné lekárstvo. Má dlhoročné skúsenosti internistu a viacročnú ambulantnú prax všeobecného lekára pre dospelých.

Zdravotná sestra:  Ozimá Jaroslava, Češková Vladislava

Ambulancia je školiacim pracoviskom pre rezidentský program všeobecné lekárstvo Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzity Komenského v Bratislave.

Naša ambulancia Vám poskytne:

Ambulancia a čakáreň
- komplexnú zdravotnú starostlivosť
- pravidelné preventívne prehliadky
- individuálny prístup ku každému pacientovi
- zisťovanie rizikových faktorov civilizačných ochorení
- odber krvi a biologického materiálu
- povinné a voliteľné očkovania (proti chrípke, pred zahraničnou cestou do exotických krajín, …)
- poradenstvo a konzultácie o zdravotnom stave, zdravom životnom štýle a správnej životospráve
- vyšetrenie EKG s popisom
- vstupné a výstupné lekárske prehliadky pred nástupom a pri výstupe z práce
- všetky zdravotné potvrdenia (zdravotný preukaz na prácu v potravinárstve, do zamestnania o spôsobilosti na jednotlivý druh práce, na všetky druhy vodičských preukazov, na zbrojný pas, na študijné účely, …)

Vybavenie ambulancie

Imunoanalyzátor EXDIA TRF PlusImunoanalyzátor EXDIA TRF Plus

Eurolyser CUBE – prístroj na meranie CRPCRP prístroj Eurolyser CUBE

EKG – elektrokardiograf
EKG

Elektronický glukomer
Elektronický glukomer

Otoscop
Otoscop

boso ABI-system 100
boso ABI-system 100

Elektronická váha
Elektronická váha

Defibrilátor
Tlakový holter

Dezinfekcia vzduchu – čakáreň, ambulancia
Tlakový holter

Holter krvného tlaku (ABPM)
Holter krvného tlaku (ABPM)

Zmluvné poisťovne

Dôvera - zdravotná poisťovňa
(24) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

(od 1.1.2010 spojená s APOLLO zdravotnou poisťovňou, a.s.)

Union zdravotná poisťovňa
(27) Union zdravotná poisťovňa, a.s.

VŠZP
(25) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

(od 1.1.2010 spojená so Spoločnou zdravotnou poisťovňou, a.s.)

Cenník platených služieb:

Cenník je spracovaný na základe odporúčania Asociácie súkromných lekárov SR.

NO POPISKONU CENA v EUR
A. Prehliadky a lekársky posudok – výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti (na základe platných zákonných noriem):
1 o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (Z02.4) 45
2 o zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu (Z02.7) 50
3 o zdravotnej spôsobilosti pred pobytom v zahraničí, pre let lietadlom a podobne (Z02.8) 35
4 o zdravotnej spôsobilosti pred prácou v zahraničí (Z02.8) 35
5 o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializačný kurz (Z02.8) 35
6 o zdravotnej spôsobilosti pre štúdium /SOU, SŠ, VŠ / (Z02.7) 35
7 prehliadka pracovníkov SBS služby (Z02.8) 35
8 vystavenie zdravotného preukazu – prehliadky študentov a pracovníkov, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti, vrátane vystavenia zdravotného preukazu (Z02.7) 35
9 vstupná prehliadka v súvislosti s výkonom povolania (pred nástupom do zamestnania) (Z02.1) 35
10 vyšetrenie pred športovou súťažou (Z02.5) 35
11 mimoriadna preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania (Z02.7) 35
B. Výkony na žiadosť pacienta
12 preventívna lekárska prehliadka na žiadosť fyzickej alebo právnickej  osoby (mimo preventívnej prehliadky 1x za 24 mesiacov hradenej ZP) (Z02.8) 35
13 posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta (Z02.8) 35
14 komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky, nehradenej zo zdravotného poistenia, pred cestou do zahraničia, a podobne (Z02.8) 20
15 EKG vyšetrenie na žiadosť pacienta (Z02.8) 10
16 odbery biologického materiálu na žiadosť pacienta (Z02.8) (1 skúmavka) 7
17 klinické vyšetrenie na alkohol a návykové látky (Z04.0) 25
18 vyšetrenie CRP INRPOCT na žiadosť pacienta (Z02.8) 5
19 vyšetrenie POCT – Troponín, BNP, D Dimer na žiadosť pacienta (Z02.8) 1 test 10
20 vyšetrenie nepríslušného pacienta, ak sa nejedná o akútny stav (Z02.8) 10
C.  Administratívne výkony
21 vyšetrenie pre komerčnú poisťovňu (Z02.6) 25
22 vydávanie lekárskych potvrdení pre komerčné poisťovne (Z02.7) 15
23 výpis zo zdravotnej dokumentácia na vlastnú žiadosť pacienta (Z02.8) 10
24 vystavenie náhradných hlásení, tlačív PN pri strate, storne PN, strate receptu, ďalej vystavovanie tlačív PN a potvrdenia o trvaní PN, ak to nehradí Sociálna poisťovňa (Z02.8) – 1 tlačivo  2
25 vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie – na žiadosť občana (Z02.8) 10
26 príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín od požiadania  (Z02.8) 10

Cenník je platný od 01.01.2022.

Názov zdravotníckeho zariadenia:  SURGE s.r.o. ambulancia všeobecného lekára pre dospelých Melčice-Lieskové
Miesto výkonu činnosti :  Melčice-Lieskové 120, 91305